ml
ml

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA)

പ്രവാസികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനകൾക്കതീതമായി, പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവും, തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും, പ്രവാസികളിലൂടെ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്ത നവ കേരളം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA).

About Kerala Pravasi Association
about KPA

പ്രവാസികളുടെയും, തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസികളുടെയും സംരംഭങ്ങൾ

അതാതു പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷനിലുള്ള പ്രവാസികളെയും, തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു, പ്രവാസികളുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കായി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ രൂപികരിച്ചു KPA പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം KPA യുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മറ്റികളാണ് നടത്തി വരുന്നത്. KPA ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ കമ്പനികളുടെ ലാഭ, നഷ്ടത്തിലോ, ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ പങ്കാളികളാവുന്നില്ല.

കേരളത്തിന് സ്വന്തം വിമാനക്കമ്പനി എന്ന് ഒരിക്കലും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ യാത്ര ടിക്കറ്റുകളും, ടൂറിസ്റ്റ് വിസയും മറ്റു യാത്ര സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന pravasitravel.com, ജോലി നഷ്ടപെട്ടവർക്കും, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും, പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കാൽ വെക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലാത്ത യുവതിയുവാക്കൾക്കും ജോലി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താനുള്ള ജോബ് പോർട്ടലായ pravasijobs.com, വിദഗ്ധ അർദ്ധവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ മണിക്കൂർ, ദിവസവേദനങ്ങൾക്കു ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള pravasilisting.com തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ജനോപകാര പദ്ധതികൾക്കു ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ KPA രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രവാസികൾ ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവും, കഴിവും, ആശയങ്ങളും, നൈപുണ്യവും, സാങ്കേതികജ്ഞാനവും, കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ്. “സ്വയം പര്യാപ്ത നവ കേരളം പ്രവാസികളിലൂടെ” എന്ന ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കേരളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയെക്കുറിച്ചും അതിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവാസികൾക്കുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും, നിലപാടുമടങ്ങിയ ഒരു മാർഗരേഖ KPA പൊതുസമൂഹത്തിനായി പുറത്തിറക്കുന്നു.

pravasi travel

എങ്ങിനെ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കാം?

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനിൽ രണ്ടു തരം അംഗത്വമാണുള്ളത്. ഓർഡിനറി മെംബെർഷിപ്പും, ആക്റ്റീവ് മെംബെർഷിപ്പും.

ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ്

ആദ്യപടിയായി നിങ്ങൾ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ് കുറിച്ച കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുക. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാവാൻ ഓർഡിനറി മെമ്പർഷിപ് നിർബന്ധമാണ്.

ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർഷിപ്പുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനും, ഭാവി പരിപാടികളുടെ ആസൂത്രണ കമ്മറ്റികളിൽ അംഗമാകാനും, വിവിധ തരം സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കാനും അർഹതയുള്ളൂ.

കൂടുതൽ അറിയാൻ

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന് നിലവിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ, ജില്ലകളിലും Whatsapp ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്. . കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും, കൂടുതൽ അറിയാനും KPA യുടെ പഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പൽ ഗ്രുപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അനുദിനം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് (https://www.facebook.com/Keralapravasiassociation) ചെയ്തു ലൈക് ചെയ്യുക അതോടോപ്പോം ഫേസ്ബുക് ഗ്രുപ്പിലും (https://www.facebook.com/groups/keralapravasiassociation) അംഗമാവുക.

വന്‍കിട വ്യവസായങ്ങളോ, വലിയ സാമ്പത്തിക വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളൊ ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന മുഖ്യഘടകം പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണമാണ്. എന്നാൽ പ്രവാസി മലയാളികൾ പ്രവാസത്തിന്റെ എല്ലാഘട്ടങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂഷണത്തിനും, അവകാശ നിഷേധത്തിനും, അവഗണനക്കും, വിധേയരാവുന്നു. പ്രവാസികളും, പ്രവാസലോകത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവരും, പ്രവാസലോകത്തു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരും തൊഴിൽരഹിതരുമായ യുവതീയുവാക്കളും തുടങ്ങി പ്രവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വരെ ഈ അവഗണനയും അവകാശ നിഷേധവും അനുഭവിക്കുന്നു.

മാറി മാറി വന്ന സർകാറുകളോ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളോ, പ്രവാസലോകത്തുള്ള പോഷക സംഘടനകളോ ഈ അവഗണനക്കും, അവകാശ നിഷേധത്തിനുമെതിരെ നിയമനിർമാണം നടത്തുകയോ, പ്രധിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതോടൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര, അന്തര്‍ദേശീയ എക്സ്പോഷറും തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തിയുള്ള പരിചയവും ഗണ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും ഏതൊരു വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തും ആര്‍ജവവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതും കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ലക്ഷ്യം വക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ട വിലാസം

 admin@keralapravasiassociation.com

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ

കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം