ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Sahal Badharudheen

Alappuzha District Executive.

Biju Gangadharan

Alappuzha District Executive

Sibilal p g

Pallippuram Panchayath Executive

Arun Ashok

Panavally Panchayath Executive
arunasokan

Arun Asokan

Panchayath Committee Member - Arattuppuzha, Alapuzha
salim

Muhammed Salim K

Panchayath Committee Member - Alappuzha, Kumarapuram
sajith

Sajith Sasidharan

Panchayath Committee Member - Arattupuzha - Alapuzha

Anilkumar

National Council Member - Alapuzha
anthappan

Martin Anthappan

Panchayath Committee Member - Alappuzha Thykattussery