ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Anila Antony Katticadu

Mararikkulam south panchayath executive

Sibi Thankappan

Pallippadu Panchayath Executive

Anil Kumar

Muthukulam Panchayath Executive

Priya Pushparajan

Thiruvanandoor Panchayath Executive

Hashim Hussain

Chingoli Panchayath Executive

Kunjumon Padmalayam

Alappuzha District Executive & Chingoli Panchayath Executive

Sibilal p g

Pallippuram Panchayath Executive

Arun Ashok

Panavally Panchayath Executive

Hashim Hussain

Chingoli Panchayath Executive

Alex P.B

Alappuzha District Executive Member
arunasokan

Arun Asokan

Panchayath Committee Member - Arattuppuzha, Alapuzha
salim

Muhammed Salim K

Panchayath Committee Member - Alappuzha, Kumarapuram
sajith

Sajith Sasidharan

Panchayath Committee Member - Arattupuzha - Alapuzha
anthappan

Martin Anthappan

Panchayath Committee Member - Alappuzha Thykattussery