സമ്പൂർണ പാർപ്പിടവും, വിദ്യാഭ്യാസവും, ഭക്ഷണവും, വൈദ്യസഹായവും, ജോലിയും ലഭിക്കുന്ന വികസിത കേരളം

കേരളം അഭിമുകീകരിക്കുന്ന സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ വികസനവെല്ലുവിളികൾക്കു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടു പ്രവാസികളുടെ കാഴ്ചപാടിലുള്ള, വികസിതവും, തൊഴിലില്ലായ്മരഹിതവും, സമ്പൂർണ പാർപ്പിടവും, വൈദ്യസഹായവും, ഭക്ഷണവും, വിദ്യാഭ്യാസവും, ലഭ്യമാക്കുന്നതും, സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി, നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത ചിന്തകൾക്കതീതമായി രൂപം കൊണ്ട നവജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം

– കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
P JOSEPH STANLY
P JOSEPH STANLY
2 years ago

Hi

AJAYAN T K
AJAYAN T K
2 years ago

നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുo വിമർശിക്കാനും സംഘടനകൾ ആവശ്യത്തിലേറെയുണ്ട്. സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായി എന്ത് ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നു ?എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

Related Posts