ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ  കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ബന്ധപ്പെടാം .

admin@keralapravasiassociation.com

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ  കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ താഴെ ഉള്ള ഫോം വഴി ബന്ധപ്പെടാം .

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന് നിലവിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ, ജില്ലകളിലും Whatsapp ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്. . കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും, കൂടുതൽ അറിയാനും KPA യുടെ പഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പൽ ഗ്രുപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അനുദിനം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ  ഫേസ്ബുക് ഗ്രുപ്പിലും  അംഗമാവുക.
 

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ  കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ട വിലാസം.

 admin@keralapravasiassociation.com

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ

copyright 2021 Kerala Pravasi Association. All rights reserved