എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ

എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ

എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ, വീട്, വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ്, തൊഴിൽ, തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പശ്ചാത്തലസൗകര്യ വികസനവും, ശുചിത്വവും, മാലിന്യ മുക്തവുമായ സ്വയം പര്യാപ്തമായ നവകേരളം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന് ഉള്ളത്.
ഈ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവാസികളെയും,
കേരള ജനതയെയും കേരളാ പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷനിൽ അംഗമാവാൻ
ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Related Posts

1 Response

Leave a Reply

CATEGORIES

Recent News

വ്യക്തമായ ദിശാബോധമില്ലാതെ മാറി മാറി വന്ന മുന്നണി ഭരണങ്ങൾ കേരളത്തിന് ബാക്കി വച്ചതു ഗുരുതരമായ കടബാധ്യതയും
April 3, 2021
കേരളത്തെ ഉപഭോക്തൃ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയത് മാറി മാറി വന്ന ഭരണകൂടങ്ങളാണ്.
April 3, 2021
എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ
April 3, 2021

News Letter