ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Jomon

Karunapuram Panchayath Executive

Siju Mathew

Kanjikuzhi Panchayath Executive

Jijimon Joseph

Purapuzha Panchayath Executive

Bitto M Eapen

Kumaly Panchayath Executive

Prabhu Divakaran

National Council Member - Idukki