ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Jomon

Karunapuram Panchayath Executive

Suneesh

Nedumkandam Panchayath Executive

Jobi Elambasseril

Karimannoor Panchayath Executive

Roy Joseph

Vazhathope Panchayath Executive

Shinoy

Karunapuram Panchayath Executive

Biju

Konnathadi Panchayath Executive

Siju Mathew

Kanjikuzhi Panchayath Executive

Jaimon

Kanchiyar Panchayath Executive

Athul Dev

Pampadumpara Panchayath Executive

Jijimon Joseph

Purapuzha Panchayath Executive

Bitto M Eapen

Kumaly Panchayath Executive