കാസർഗോഡ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

കാസർഗോഡ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Abdhul Gafoor

Kasaragod District Executive

Abdul Khader

Paivaliga Panchayath Executive

Jipson Thomas

East Eleri Panchayath Executive