നാഷണൽ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ

ജില്ലാ കമ്മറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

കൊല്ലം ജില്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ല

പത്തനംതിട്ട ജില്ല

കോട്ടയം ജില്ല

എറണാകുളം ജില്ല

തൃശൂർ ജില്ല

മലപ്പുറം ജില്ല

കോഴിക്കോട് ജില്ല

വയനാട് ജില്ല

കണ്ണൂർ ജില്ല

കാസർഗോഡ് ജില്ല

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ട വിലാസം

 admin@keralapravasiassociation.com

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയൂ

കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപെടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

ml_INMalayalam
en_USEnglish ml_INMalayalam