മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

ASARAFALI

Malappuram District Executive

Abdu Saleem

Malappuram District Executive

MUHAMED YASIR K

Malappuram District Executive

Abdul Samad

Assistant Dist.coordinater
Malappuram District Executive

Aneesh V

Assistant Dist.coordinater
Malappuram District Executive

Linto Joseph

Assistant Dist.coordinater
Malappuram District Executive

Narendra Dev Vengalil

Membership controller
Malappuram District Executive

Jafar Rabbani Ambalavan

Party project coordinator
Malappuram District Executive

Sarafudheen Kadappadan

Assistant Treasurer
Malappuram District Executive

Naser Pulikkal

Vice-president
Malappuram District Executive

Remya NP

Treasurer
Malappuram District Executive

NOUFAL TC

President
Malappuram District Executive

Retheesh V R

Secretary
Malappuram District Executive

SHABEER PALLATHU

Vice-president
Malappuram District Executive

SASIDHARAN.P

AMARAMBALAM PANCHAYATH Executive

Abdul Basith Moorkath

Marakkara Panchayath Executive