കേരള പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷൻന്റെ പാലക്കാട് ജില്ല Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകു.

കേരള പ്രവാസി അസ്സോസിയേഷൻന്റെ പാലക്കാട്
ജില്ല Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകു.

District group :
https://chat.whatsapp.com/L853nBxG2Iz8JzgKpcHzF0

ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും Whatsapp ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ് താഴെ ചേർക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മുതൽ 11 വരെ വൈകിട് മെമ്പർമാരുടെ ചർച്ചകൾക്കായി തുറക്കുന്നതാണ്. ദയവായി ഗ്രൂപ്പ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അല്ലാത്തവരെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതാണ്.

1.Vellinezhi
https://chat.whatsapp.com/HmoEoeFyLr0J3ouPTgz5ob

2.Pattambi
https://chat.whatsapp.com/J7PnlOO31Mh0lXh8PHnpKm

3.Pattithara
https://chat.whatsapp.com/LeDxSXPcnAxC0thsjtQSaB

4.Pukkottukavu
https://chat.whatsapp.com/DQ6Y6JGDESX0bjLiq2LFua

5.Vilayur
https://chat.whatsapp.com/L0fZuMgLRrjBUhxEK5pKpS

6.Shornur
https://chat.whatsapp.com/LHaeRIErwEh2o58xj3iGeK

7.Vallapuzha
https://chat.whatsapp.com/FvSrI4ntSFFJoVcaVfYCmv

8.Mundur
https://chat.whatsapp.com/EJpTpgk9YGb8HHBFQLReo6

9.Chittoor
https://chat.whatsapp.com/IHiHw5apJDY6OPOw02cQce

10.Puthukode
https://chat.whatsapp.com/HPoja35xdvqC9YWkvYlDMB

11.Vandazhi
https://chat.whatsapp.com/JLB0Edzh50e5gFWaHIvFG5

12.Akathethara
https://chat.whatsapp.com/KXv7pgdiwofDMI5t9pB6C8

13.Erimayur
https://chat.whatsapp.com/JZ0RR1PRar9FR56Onhwy3R

14.Melarkode
https://chat.whatsapp.com/LcwE4fsrd9O2qC4zp12Hi0

15.Lakkidi
https://chat.whatsapp.com/EnO0czR3ECDDiJn2hpuJDL

16.Cherppulaserri
https://chat.whatsapp.com/KZ4u0n2A1P51Qmo5ZwN77O

17.Elavancheey
https://chat.whatsapp.com/BxSWUExTBzg9g1M063Yzeh

18.Eruthempathy
https://chat.whatsapp.com/E1z1PACwuQFDD4I3JST1fD

19.Kadampazhipuram
https://chat.whatsapp.com/HqVO4PS7KI53dyYUg8057h

20.Kannadi
https://chat.whatsapp.com/J7eYz4pNRZZBbdEZeHENJ4

21.Kannambara
https://chat.whatsapp.com/FpkB8FAcZCh45hfbLMgk7X

22.Kappur
https://chat.whatsapp.com/BYPjAz0iUCs17PxeXOtoD7

23.Karakurissi
https://chat.whatsapp.com/LSGKFejjuW01b4j8Mpjxh5

24.Karimba
https://chat.whatsapp.com/ErmqD7q9ddFGNIuyr2MXrs

25.Karimpuzha
https://chat.whatsapp.com/BRSjhDgMYnzLtwRuRmIrwr

26.Kavassery
https://chat.whatsapp.com/J5Kgd1K4BqMDNiea8GNIsL

27.Keralassery
https://chat.whatsapp.com/E0ee50PqXty2m9HAkGFbLl

28.Kizhakkan Cherry
https://chat.whatsapp.com/BscAIWyvIMCIo9RwvPNvOd

29.Kodumba
https://chat.whatsapp.com/IeSzqjha2UhJAmHNT4xYzK

30.Koduvayur
https://chat.whatsapp.com/FRXPndOOYLRHJppEFVtl8s

31.Kollangode
https://chat.whatsapp.com/LEresmuMb3p0RDAnO5K4u2

32.Kongad
https://chat.whatsapp.com/CVo8BXD5WaQHVrDVYnYvqq

33.Koppam
https://chat.whatsapp.com/FAx60DIq453LEhMShmNajI

34.Kottappadam
https://chat.whatsapp.com/CGRf6hTf8u14HjRRFcK2Wv

35.Kozhinjampara
https://chat.whatsapp.com/LbMeVJ32rYRFOvD47iaPtP

36.Kulukallur
https://chat.whatsapp.com/BZpe3FXVq9FLFpWD5mengi

37.Kumaram puthur
https://chat.whatsapp.com/LLwUpyCKQd39y9pHmxUkOf

38.Kuthanoor
https://chat.whatsapp.com/HKtOlz62oQq2fP008dTopO

39.Kuhalmannam
https://chat.whatsapp.com/JYB6FazCVDg4RUYL5t6Tkp

40.Malampuzha
https://chat.whatsapp.com/EQnlwAauaqw8Lfaocf8YNr

41.Mankara
https://chat.whatsapp.com/CHqvMTUUHIyLeAYFxwhIPY

42.Mannur
https://chat.whatsapp.com/D2zJZLJF3vV9Z6Jj05wZA7

43.Marutharode
https://chat.whatsapp.com/ET18ZKJgHmA2kSErss4FYC

44.Mathur
https://chat.whatsapp.com/KzuvoFgRtUgJ40RM2uvYrK

45.Mundur
https://chat.whatsapp.com/D5lKydSWyw4LS3OoD7uMIP

46.Muthalamada
https://chat.whatsapp.com/DeDs9buKPUZADHlEd2yL3c

47.Muthuthala
https://chat.whatsapp.com/I0DkAUYXH7J8vf1uiqM2rG

48.Nagalassery
https://chat.whatsapp.com/IUpqB2XVycPFWoyz4fJPjk

49.Nalledilly
https://chat.whatsapp.com/FFFsdbHlBAXL0uzRdo3yuW

50.Nellaya
https://chat.whatsapp.com/GhPI2RtjSLc1JZGnwnXZUc

51.NalliAmpathy
https://chat.whatsapp.com/LXmWQuon3MG5yokrXxDnbd

52.Nemmara
https://chat.whatsapp.com/DKX2MuIldEGCoKQhbRslpl

53.Ongallur
https://chat.whatsapp.com/FN5jB8zFnHI9AIiZsGc68y

54.Pallassana
https://chat.whatsapp.com/HaidVETmGKN7qAXykGx5Td

55.Parali
https://chat.whatsapp.com/L1J1SzCFo6oG7D7rjQzSl5

56.Paruthur
https://chat.whatsapp.com/GMrgUFhh3cs3RQyFC26jL1

57.Pattencherry
https://chat.whatsapp.com/CSSJTi2U7YJ2emzPwT6Xgy

58.Peringottukurussi
https://chat.whatsapp.com/BB2gXr5O5XD5tAetDnq1h3

59.Peruvemba
https://chat.whatsapp.com/BRw4ewU2PgQ7KEo7Svl4yJ

60.Priyari
https://chat.whatsapp.com/Iwvr9LIWbILLgqwDbygzqI

61.Polpully
https://chat.whatsapp.com/JHfOeKqUMWjK6KggUiEOET

62.Puduppariyaram
https://chat.whatsapp.com/C6o6S1qyqwP8wilREsGtQb

63.Pudur
https://chat.whatsapp.com/F9e0Za4r4GtJVKtFYwE0ZJ

64.Pudusseri
https://chat.whatsapp.com/EaDT0XqCtMm6DZPC88ec8c

65.Puthunagaram
https://chat.whatsapp.com/DOxa0AgtyW6EkWRapB3Qug

66.Sholayar
https://chat.whatsapp.com/CUZAMLCUIKALGwh3Llf80M

67.Sreekrishnapiram
https://chat.whatsapp.com/B5WSQ2c73BUKQU6hlHs2c6

68.Tachampara
https://chat.whatsapp.com/L4OfydWAGyeF6IQgTMha9x

69.Tarur
https://chat.whatsapp.com/JVpVSFu7t5cFPh0D3Vpai1

70.Thachanattukara
https://chat.whatsapp.com/CJzpajZaH3rAuc78OkQOrz

71.Then kara
https://chat.whatsapp.com/C6oJfLbinNN1MopTyjwRhs

72.Thenkurussi
https://chat.whatsapp.com/K4uRcZhlDyf2vJjC2nATmT

73.Thiruvegapura
https://chat.whatsapp.com/ClJFyrXPcOs7Iy3lJ8TjVj

74.Thirikkaderi
https://chat.whatsapp.com/KV1oVPeRbBoCv6NSQn2lgN

75.Thrithala
https://chat.whatsapp.com/CYjZOzOrUAZIrQkh4hWV9c

76.Vadakarapathy
https://chat.whatsapp.com/Kw0eo1NImNF1fEIUEvbgml

77.Vadakkancheri
https://chat.whatsapp.com/Kw0eo1NImNF1fEIUEvbgml

78.Vadavannur
https://chat.whatsapp.com/FQaz1WYfe2QH4BdfVK7BfE

79.Vaniamkulam
https://chat.whatsapp.com/FSQ7y8Xw8KA35pTSYIKK30

80.Mannarkkad Muncipality
https://chat.whatsapp.com/LTfAX6zmWgQDR7FT82PsGR

81.Ottapalam muncipality
https://chat.whatsapp.com/J9EgfeANxf17988TIhEUO9

82.Palakkad muncipality
https://chat.whatsapp.com/Cak4bcYMVSm1Laj9NGye4M

83.Agali
https://chat.whatsapp.com/Lfu2qg27Ge24LLEwixUJ8A

84.Alanalloor
https://chat.whatsapp.com/ESzrTLPX43H4EPlLPmlfYE

85.Alathoor
https://chat.whatsapp.com/JUX0B1Zx8QWJ1oxgqQj3M6

86.Ambalappara
https://chat.whatsapp.com/Cm9JjmBbgtX6w845v3xXNW

87.Anakkara
https://chat.whatsapp.com/JzbpjWCEHKfLrKOAunIcZ9

88.Anangandi
https://chat.whatsapp.com/FPYiBMctuAOJxyUpCDWdyi

89.Ayiloor
https://chat.whatsapp.com/HEGRQ6yRcK48PlUXrkXWAM

90.Chalavara
https://chat.whatsapp.com/G90k7GHcYAR4mKE3q1zKF6

91.Chellisseri
https://chat.whatsapp.com/GJ6xaq60P5vHWVMX66ppMQ

92.Elapulli
https://chat.whatsapp.com/EsG25IVvkWpH3qHSkCMaUQ

#keralapravasiassociation#Palakkad
www.pravasiassociation.com

Leave a Reply

ml_INMalayalam
en_USEnglish ml_INMalayalam