പത്തനംതിട്ട ജില്ല , പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

പത്തനംതിട്ട ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Shiju Zacharia

Kallooppara Panchayath Executive

Jacob Thomas

Eraviperoor Panchayat Executive

SHAJI KOSHY

Ezamkulam panjayath Executive