പത്തനംതിട്ട ജില്ല , പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

പത്തനംതിട്ട ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Radhamony Thulasidharan Nair

Pathanamthitta District Executive

JIBIN EP

Pathanamthitta District Executive

Jobymon Joseph

Pathanamthitta District Executive

Zachariah Varghese

Pathanamthitta District Executive

SHYJU PAPPACHAN

Pathanamthitta District Executive

Usha Kumari K N

Pathanamthitta District Executive

JIJI B

Pathanamthitta District Executive

BIJU

Pathanamthitta District Executive

Gheevarghese Mulackelathu Skaria

Pathanamthitta District Executive

Thomas Abraham

Pathanamthitta District Executive

RAGHUL THANKAPPAN NAIR

Pathanamthitta District Executive

Ajesh Kumar CS

Pathanamthitta District Executive

Jayakumar Gopi

Pathanamthitta District Executive

SYMON MATHAI

Pathanamthitta District Executive

HARILAL S

Pathanamthitta District Executive

LINU MATHEW

J.TRESARAR, Pathanamthitta District Executive

SANIL BHASKARAN

J.TRESARAR, Pathanamthitta District Executive

Gorge Kutty Samuel Kochu kunju

V.PRESIDENT, Pathanamthitta District Executive

BIJUMON K PAPPY

TRESURY, Pathanamthitta District Executive

Thomas Pulinilkunnathil

PRESIDENT, Pathanamthitta District Executive

Shiju Zacharia

Kallooppara Panchayath Executive

Jacob Thomas

Eraviperoor Panchayat Executive

SHAJI KOSHY

Ezamkulam panjayath Executive