കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ramanujan Kartha

District Coordinator

KPA Reg #

KPA/2023/O/01194

Constituency

Local Body Name

Pallickal

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta