തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

Khursheed Alamkhan Majeed

Pallickal Panchayath Executive
Vellanad Panchayath Admin

Umeshkar JT

Vellanad Panchayath Executive
Nandu M

Nandu M

Neyyattinkara Municipality Executive
Baji-Raveendran

Baji Raveendran

Nellanadu Panchayath Executive

Ashraf Maitheen

T. V. M. Corporation Executive

Shamnad

Karavaram Panchayath Executive

Rajaramsha

Attingal municipality Executive
KadinamKulam Panjayath Admin

Abdul Khader

KadinamKulam Panjayath Admin
Thasleem Nazumudeen

Thasleem Nazumudeen

Andoorkonam Panchayath Executive
Chirayinkeezhu panchayath Admin

DEVADAS LATHIKA

Chirayinkeezhu Panchayath Executive

Vijin SK

NEYYATTINKARA/TRIVANDRUM Municipality Executive