കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ട വിലാസം

സോഷ്യൽ മീഡിയ

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഉള്ള ഫോം വഴി ബന്ധപ്പെടാം.

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന് നിലവിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ, ജില്ലകളിലും Whatsapp ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും, കൂടുതൽ അറിയാനും KPA യുടെ പഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അനുദിനം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പിലും അംഗമാവുക.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ

ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗിലൂടെ 100% പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA)

അംഗമാകൂ arrow_outward