കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Jery Raju

National Council General Secretary

Mail - jerykannur@gmail.com
Work Place - UAE
Native - Kannur
Mobile - 919656421449