കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Venukumar K S

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2023/A/11210

Constituency

Local Body Name

Kollam, Ezhukone

Joined

February 03, 2024

District

Kollam