കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Harish Pa

Vice President

KPA Reg #

KPA/2024/A/15746

Constituency

Wayanad

Local Body Name

Ambalavayal

Joined

February 04, 2024

District

Wayanad