കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Abdu Saleem

Executive

KPA Reg #

KPA/2023/A/00727

Constituency

Local Body Name

Niramaruthur

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram