കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Abida. V. C

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/A/10031

Constituency

Thaliparamba

Local Body Name

Thaliparamba

Joined

January 13, 2023

District

Kannur