കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ahammed Kutty P C

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00615

Constituency

Local Body Name

Koduvally

Joined

July 20, 2022

District

Kozhikode