കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ajish Varkey

Membership Coordinator - Head

KPA Reg #

KPA/2023/A/10001

Constituency

Ajish

Local Body Name

Panamaram

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad