കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Aneesh Babu Mangadan Karim

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/00733

Constituency

Local Body Name

Nenmeni

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad