കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Asarafali .

Executive

KPA Reg #

KPA/2023/A/00834

Constituency

Mangada

Local Body Name

Angadipuram Panchayat

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram