കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ashok Kumar M V

Vice-President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00015

Constituency

Thaliparamba

Local Body Name

Kurumathur

Joined

February 03, 2024

District

Kannur