കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Asker R S

Membership Vice Captian

KPA Reg #

KPA/2022/A/00076

Constituency

Guruvayoor

Local Body Name

Guruvayoor

Joined

June 24, 2022

District

Thrissur