കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Balakrishnan V

Patron

KPA Reg #

KPA/2023/A/01553

Constituency

Kunnamangalam

Local Body Name

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode