കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Bashad Badarudheen

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00046

Constituency

Eravipuram

Local Body Name

Myyanad

Joined

February 03, 2024

District

Kollam