കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Beju Kumar

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00092

Constituency

Local Body Name

Mavoor

Joined

June 25, 2022

District

Kozhikode