കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Benila Shibulal

Womens Wing Leader

KPA Reg #

KPA/2022/A/11398

Constituency

Indian

Local Body Name

Paravoor

Joined

February 03, 2024

District

Kollam