കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Berly Sebastian

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00079

Constituency

Alappuzha

Local Body Name

Mararikkulam South

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha