കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Biji Balan

Treasurer

KPA Reg #

KPA/2022/A/00043

Constituency

Ollur

Local Body Name

Puthur

Joined

June 21, 2022

District

Thrissur