കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Biji Varghese

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00118

Constituency

Thiruvalla

Local Body Name

Mallappally

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta