കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Biju G

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/01112

Constituency

Adoor

Local Body Name

Pallickal

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta