കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Biju S

President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00142

Constituency

Attingal

Local Body Name

Attingal

Joined

July 16, 2022

District

Thiruvananthapuram