കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Biju Varughese

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00093

Constituency

Thiruvalla

Local Body Name

Joined

June 24, 2022

District

Pathanamthitta