കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Celeena Raju

Vice President

KPA Reg #

KPA/2022/A/01786

Constituency

Poonjar

Local Body Name

Erattupetta

Joined

February 03, 2024

District

Kottayam