കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Deepu Sasidharan

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/10844

Constituency

Eravipuram

Local Body Name

Kollam

Joined

February 03, 2024

District

Kollam