കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ebin Thomas P V

President

KPA Reg #

KPA/2022/NC/00063

Constituency

Kalpetta

Local Body Name

Kalpetta

Joined

June 23, 2022

District

Wayanad