കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ganesh C. K

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00034

Constituency

Beypore

Local Body Name

Kadalundi

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode