കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

George Kutty S K

Vice President

KPA Reg #

KPA/2023/A/00376

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Panchayat

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta