കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Harilal S

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/00470

Constituency

Thiruvalla

Local Body Name

Kuttoor

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta