കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Haris M P

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/11493

Constituency

Kallassery

Local Body Name

Mattol

Joined

July 31, 2022

District

Kannur