കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Hashim Hussain

Executive

KPA Reg #

KPA/2022/A/00070

Constituency

Haripad

Local Body Name

Chingoli

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha