കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Iqbal Pulliyil

President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00011

Constituency

Local Body Name

Thaliparamba

Joined

February 03, 2024

District

Kannur