കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Jacob Kallamplakkil Baby

Vice-president

KPA Reg #

KPA/2023/A/01238

Constituency

Local Body Name

Mananthavady

Joined

August 17, 2023

District

Wayanad