കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Jamaluddeen Kp

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/O/01227

Constituency

Local Body Name

Kupadithra

Joined

February 21, 2023

District

Wayanad