കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

James George

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/O/00832

Constituency

Adoor

Local Body Name

Adoor

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta