കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Jayakumar Gopi

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/00375

Constituency

Konni

Local Body Name

Jayakumar

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta