കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Roy John

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00007

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Pathanamthitta

Joined

June 15, 2022

District

Pathanamthitta