കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Joji Kurian

Acting Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/A/00118

Constituency

Irikkur

Local Body Name

Naduvil

Joined

January 24, 2023

District

Kannur